Instalacja i nastawianie
zabezpieczeń silnika
Ostatnia aktualizacja: czwartek, 14 lipca 2005

Instalacja i nastawy

Informacje ogólne
Schematy połączeń
Sposób nastawiania
   - nastawa prądu
   - czasy zadziałania GEN
   - klasy/czasy zadziałania
   - kontrola biegu jałowego poprzez cosj
   - kontrola biegu jałowego
   - niewłaściwa kolejność faz
   - reset
Test sprawności
Powrót do poprzedniej strony

Informacje ogólne

Dla prawidłowego zainstalowania i działania przekaźników należy wziąć pod uwagę następujące aspekty:

Po umocowaniu przekaźnika na szynie DIN, przewody silnikowe 3 faz powinny zostać przełożone przez odpowiednie otwory w przekaźniku.


(5kB)


Maksymalny przekrój przewodów (izolacja 700 V), które mogą zostać przeplecione przez otwory wynosi:

C16 mm2
GL, P, PF, G, BG, GEN35 mm2Przy rozruchu gwiazda-trókąt, przekaźnik lub przekładniki prądowe powinny być instalowane pomiędzy bezpiecznikami (lub wyłącznikiem silnikowym) a stycznikiem.


(9kB)Stosowanie przekaźników w układach z falownikiem:
- przekaźniki GL z selektorem kolejności faz w poz. 'ON', oraz typy P i PF nie powinny być stosowane w kombinacji z falownikami.
- przekaźniki GL z selektorem kolejności faz w poz. 'OFF', oraz typy C, G, BG: przekaźniki lub przekładnki prądowe a także napięcia pomocnicze tych przekaźników nie powinno być podłączone do wyjścia falownika.

Połączenie z czujnikiem PTC (dotyczy typów GL, G, BG) o długości powyżej 100m lub w sytuacji gdy spodziewany jest wpływ napięć zakłócających w.cz., zaleca się stosowanie przewodów ekranowanych i dołączenie ekranu do terminala T1.

Uwaga: każdy przekaźnik dostarczany jest wraz z instrukcją obsługi zawierającą dokładne wskazówki dotyczące jego instalacji i nastawiania.

Powrót do menu


Schematy połączeń

C


(10kB)GL - G - BG


(12kB)P


(11kB)PF


(10kB)C - GL - P - PF -G - BG
z dodatkowymi przekładnikami prądowymi


(8kB)GEN 10


(9kB)Powrót do menu


Sposób nastawiania
C, GL, P, PF, G, BG oraz GEN


Zasadnicze kroki postępowania podczas nastawiania przekaźników są następujące:

- nastawić prąd bazowy IB przekaźnika (C, GL, P, PF, G, BG oraz GEN)
  patrz nastawa prądu

- wybrać i nastawić klasę zadziałania (C, GL, P oraz PF) lub czas zadziałania (G, BG, oraz GEN)
  patrz czasy zadziałania GEN
  patrz klasy / czasy zadziałania

- wybrać i nastawić próg zadziałania biegu jałowego (niedociążenia) przez cosj oraz opóźnienie zadziałania (PF)
  patrz kontrola biegu jałowego poprzez cosj

- wybrać i nastawić próg zadziałania biegu jałowego (niedociążenia) (P)
  patrz kontrola biegu jałowego

- wybrać tryb (ON-OFF) zabezpieczenia przed niewłaściwą kolejnością faz (GL)
  patrz niewłaściwą kolejnością faz

- wybrać tryb resetu jako ręczny lub automatyczny (P oraz PF)
  patrz reset

Po zainstalowaniu i nastawienu przekaźnika, przed uruchomieniem silnika należy upewnić się, że silnik jest w stanie zimnym. Pozwoli to na zapewnienie że przekaźnik i silnik zaczną pracę w tym samym stanie pamięci cieplnej (stan zimny)

Porót do menu


Nastawa prądu IB
C, GL, P, PF,G, BG i GEN


Nastawić prąd bazowy IB na odpowiednich mikroprzełącznikach DIP. Należy zwrócić uwagę na fakt iż prąd bazowy jest sumą wartości podstawowej przekaźnika i wszystkich mikroprzełączników ustawionych w pozycję ON (w prawo). Całkowita suma jest nastawioną wartością IB.

Dla silników i generatorów o prądzie znamionowym IN z zakresu prądów przekaźnika, nastawa IB powinna być równa prądowi znamionowemu IN silnika (generatora)

IB = IN


Dla silników o prądzie znamionowym wartości poniżej zakresu przekaźnika, nastawa IB powinna być równa prądowi znamionowemu silnika IN pomnożonemu przez liczbę przeplotów przez otwory przekaźnika.

IB = IN x n (5kB)


Dla silników lub generatorów o prądzie znamionowym IN wartości powyżej zakresu przekaźnika należy zastosować przekładniki .../5 A w kombinacji z odpowiednim przekaźnikiem stosując wzór:

IN silnika/gen
IB = ____________ x 5 x n
IN CT
Porót do menu


Czasy zadziałania GEN

Wybrać krzywą zadziałania najwłaściwszą dla dobrego funkcjonowania generatora na czteropozycyjnym przełączniku DIP-SWITCH (trip time setting).

Wybrana krzywa będzie rezultatem dodawa-nia wartości ustawionych na przełącznikach DIP w poz. 'ON'.


Porót do menu


Klasy/czasy zadziałania
(IEC 947-4-1) C, GL, P i PF / G i BG


Różne klasy zadziałania umożliwiają użytkownikowi wybór zabezpieczenia przeciążeniowego właściwego dla różnych aplikacji silnika przy krótkich i długich czasach rozruchu.

Wartość klasy lub czas zadziałania nawiązuje do maksymalnego czasu (w sekundach) umożliwiającego bezpośredni rozruch silnika ze stanu zimnego.

Dla wybrania klasy zadziałania lub czasu zadziałania (t6xIB) należy użyć odpowiednich przełączników DIP-SWITCH. Zalecane wartości pokazane są w poniższych tabelach.


Rozruch bezpośredni

(27kB)


Rozruch w układzie gwiazda-trójkąt

(26kB)


Porót do menu


Kontrola biegu jałowego poprzez cosj

Poziom zadziałania wskutek zmiany cosj jest ustawiany potencjometrem w zakresie od 0,1 do 0,9. Wybierając tę wartość należy wziąć pod uwagę współczynnik cosj silnika nieob-ciążonego oraz ten odpowiadający szacunkowej wartości przy minimalnym obciążeniu. Należy wybrać pośrednią wartość spomiędzy tych dwóch wielkości.

Należy wybrać opóźnienie zadziałania z przedziału od 5 do 45 sekund i nastawić go na trzech odpowiednich przełącznikach DIP-SWITCH (trip delay). Przykłady:

Silnik bardzo przewymiarowany. Cosj silnika przy pracy bez obciążenia wynosi 0,15

(8kB)Silnik lekko przewymiarowany. Cosj silnika przy pracy bez obciążenia wynosi 0,25

(8kB)Jeżeli wspomniane wyżej wartości cosj są nieznane, nastawy przekaźnika można dokonać w następujący sposób:

1. Nastawić opóźnienie wyłączenia biegu jałowego na "0"
   przełączając trzy przełączniki DIP-SWITCH w lewo (trip delay).
2. Używając potencjometru (cosj setting), nastawić wartość cosj na minimum (0,1)
3. Uruchomić silnik i wprowadzić go w stan minimalnego przybliżonego obciążenia.
4. Powoli regulować potencjometrem "cosj" w prawo,
   dopóki przekaźnik nie zadziała i zapali się LED "cosj".
   Odczytać wartość cosj.
5. Przekręcić potencjometr w lewo do wartości ok. 30% niższej niż poprzednio odczytana.
6. Nastawić czas zadziałania opóźnienia wyłączenia biegu jałowego
   używając odpowiednich trzech przełączników DIP-SWITCH.


Porót do menu


Kontrola biegu jałowego

Poziom zadziałania przy biegu jałowym w przekaźniku P jest ustawiany trzema odpowiednimi przełącznikami DIP-SWITCH.
Dla uniknięcia niepożądanych zadziałań, należy ustawić wartość ok. 10% wyższą od prądu silnika nieobciążonego.

Przykład:

(19kB)Porót do menu


Niewłaściwą kolejnością faz

Kontrola prądu w przekaźniku GL i P

Nieprawidłowa kolejność faz jest wykrywana przez kontrolę prądu i jest kontrolowana podczas rozruchu silnika. Dla poprawnej detekcji, czas rozruchu musi być większy niż 0,2 sek.

W przekaźniku GL, użytkownik może uruchomić tę funkcję lub ją deaktywować poprzez odpowiedni przełącznik DIP-SWITCH. Gdy kolejność faz jest wielkością krytyczną, przełącznik należy przełączyć w pozycję "ON", gdy ten parametr jest nieistotny należy go pozostawić w pozycji "OFF".

Ponieważ funkcja ta jest niekompatybilna przy pracy z falownikami, w takich instalacjach należy go pozostawić w poz. "OFF" i zastosować przekaźnik napięciowy typu S.

Kontrola napięcia.

Nieprawidłowa kolejność faz jest wykrywana poprzez kontrolę napięcia. W przypadku wykrycia niewłaściwej kolejności faz, silnik nie zostanie uruchomiony.


Porót do menu


Reset

Wykonanie ręczny zdalny autom.
C, GL, G, BG i GEN Ö Ö  
P, PF Ö Ö Ö


Ręczny reset

Nacisnąć przycisk 'RESET'.
Po zadziałaniu wskutek asymetrii, zaniku fazy lub niewłaściwej kolejności faz, przekaźnik może zostać zresetowany po upływie 2 sekund.

Gdy zadziałanie nastąpiło wskutek przeciążenia, czas oczekiwania może sięgać 8 minut dla typów C, GL, G oraz BG, 5 minut dla P i PF, 1 minuty dla przekaźnika GEN zależnie od stopnia wykrytego przeciążenia.

Zdalny reset

Po upływie wymaganego czasu, odłączyć napięcie pomocnicze przekaźnika na co najmniej 3 sekundy. Przekaźniki P oraz PF powinny posiadać odpowiedni DIP-SWITCH ustawiony w pozycję "man"

Automatyczny reset

Dostępny tylko w przekaźnikach P i PF.
Wyboru tego trybu dokonujemy przełączając odpowiedni DIP-SWITCH w tryb "auto". Po każdym zadziałaniu, automatyczny reset przekaźnika nastąpi po ok. 20 minutach.


Porót do menu


Test sprawności

Dla wykonania testu (symulacja zaniku fazy), prąd płynący w obwodach silnikowych powinien mieć wartość co najmniej 0,7 wartości nastawionej IB. W takim przypadku, naciśnięcie przycisku TEST i przytrzymanie go przez 3 sekundy powoduje zadziałanie przekaźnika jak przy zaniku fazy i zapalenie się diody LED.

Porót do menu
Powrót do poprzedniej strony